ارسال شده توسط رادیو دی در دسته بندی جامعه 30 روز پیش 121

در اپيزود نهم  با موضوع " هنر حضور" مي شنويد

بخش هايي از كتاب " زندگي همچون سياست"  نوشته  آصف بيات با ترجمه فاطمه صادقي

قسمت هايي از كتاب " پرسه زني و زندگي روزمره ايراني" نوشته عباس كاظمي

جستاري با عنوان " هنر حضور"  به قلم تحريريه  راديو دي

بخش هايي از كتاب " قدرت بي قدرتان" نوشته  واتسلاو هاول  با ترجمه احسان كياني خواه

قسمتي از كتاب " انقلاب مشروطه ايران" نوشته  ژانت آفاري و ترجمه رضا رضايي

بخش هايي از دو نامه صدرالدين الهي به دانشجويانش در سال 1353

قسمت هايي از كتاب "مسئوليت شخصي در دوران ديكتاتوري" نوشته هانا آرنت