ارسال شده توسط رادیو دی در دسته بندی جامعه 142 روز پیش 503

نگاهي نقادانه به مفهوم شهر (تهران)

در اين اپيزود مي شنويد

شعر وداع با شهر سروده لوئيس استونسن با ترجمه حميدرضا نجفي

يادداشت زندگي روي گسل ها نوشته مريم قهرماني

بخشي از سخنراني دكتر عباس كاظمي با عنوان تجربه شهر

بخشي از داستان رهش نوشته رضا اميرخاني

قسمتي از كتاب مسافر تهران نوشته ويتا سكويل وست

متني با عنوان حق به شهر و چگونگي توسعه شهر در ايران به قلم فرجاد ناطقي

قسمت­ هايي از سخنراني دكتر پرويز پيران (1392)

بخش هايي از داستان يوسف آباد خيابان سي و سوم  نوشته سينا دادخواه