اول: مقدمه و داستان گیومرت

داستان

ارسال شده توسط امیر خادم در دسته بندی داستان 202 روز پیش 5719