ارسال شده توسط محمد ماهر در دسته بندی کسب و کار 1776 روز پیش 436

سالها به بهانه تحریم در حال توجیه فاصله صنعت و فن آوری‌مان با سطوح جهانی بوده‌ایم. دستآویزی داشته ایم که تنبلی کنیم، از واقعیت فرار کرده و کار اصولی را پشت گوش بیاندازیم. آن دوران به آخر رسیده است. به زودی ما در برابر حقیقتی تلخ قرار خواهیم گرفت: برای انسان بهره ای نیست جز آنچه برایش تلاش کند. دوران جدید نیازمند اتکا به خود و برخاستنی است و تکاندن ایده‌های کهنه؛  نیازمند یک همکاری ملی، این بار در عرصه ای نو: توسعه.