ارسال شده توسط دکترهمه در دسته بندی بهداشت و سلامت 541 روز پیش 246
آیا می دانید بر اساس معیارهای جدید بیماری پُرفشاری خون ندارید؟ همانطوریکه می دانید بیماری فشار خون بالا یا هیپرتانسیون در مراحل اولیه بدون علامت است. در اواخر سال میلادی گذشته انجمن قلب آمریکا راهنمای جدیدی را انتشار داد که بر اساس آن بسیاری از افرادی که در گذشته و با معیارهای قدیمی بیمار پُرفشارخون محسوب نم شدند ولی با این معیارهای جدید در گروه بیماران پُرفشاری خون قرار می گیرند.