آیا ترک شغل بدون زیر سر داشتن شغلی تازه کار درستی است

کسب و کار

ارسال شده توسط راحیل غلامی پور در دسته بندی کسب و کار 1308 روز پیش 326
درصد عظیمی از کسانی که مشغول به کار هستند با شغل خود ارتباط خاصی برقرار نمی کنند و صرفاً برای گذران زندگی به انجام آن مشغول اند. اگر شما هم از شغل خود رضایت ندارید، قویاً توصیه می شود آن را ترک کنید. اما باید دید برای اطمینان از فرود در محل مناسب بعد از این سقوط آزاد، چه کارهایی باید انجام داد. در ناملیک بشنوید.