قسمت ششم: خدمات و کارهای کارل مارکس، بخش یک از چهار

جامعه

ارسال شده توسط محمد در دسته بندی جامعه 64 روز پیش 888
موضوع این قسمت: خدمات و کارهای کارل مارکس
در سال ۲۰۰۵ تو نظرسنجی بی بی سی از سراسر دنیا کارل مارکس به عنوان بزرگترین متفکر و فیلسوف هزاره دوم میلادی از نظر مردم برگزیده شد. این چهار قسمت یه تلاشیه برای شناخت مارکس و خدماتش به جامعه بشری
Economic Update with Richard D. Wolff March 26th 2018