قسمت اول: افزایش نابرابری و شکاف اقتصادی در دنیا

جامعه

ارسال شده توسط محمد در دسته بندی جامعه 615 روز پیش 3168
گزارش نابرابری جهانی* که یکی از مهمترن مدارک در زمینه اقتصاد جهانی‌ست در شماره سال 2017 خود نگاهی به 40 سال گذشته دنیا انداخته است، که از لحاظ آماری چه بر سر اقتصاد دنیا آمده است. مجله هاروارد بیزینس ریویو** در ماه مارچ امسال مقاله بلندی را وقف این پرونده کرده است و این آمار را تحلیل نموده است.

منابع:

https://www.democracyatwork.info/

World Inequality Report

** Harvard Business Review

Economic Update March 14th 2016

The Book: Democracy at Work, a Cure for Capitalism