رادیو میکس بار - گلبرگ [فصل هجدهم - قسمت دوم]

موسیقی

آیتم «گلبرگ» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی کاوه به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود و نگاهی به متون کهن ادبیات ایران دارد.

گلبرگ این هفته حکایتی است از گلستان سعدی - باب دوم در اخلاق درویشان که با صدای  کاوه و با همراهی قطعه ای ازکیوان ساکت به نام «تار و ویولن (شوشتری)» می شنویم.