ارسال شده توسط داستان شب در دسته بندی داستان 1629 روز پیش 1097
نويسنده و خوانش : سارا آراسته
شما مي توانيد در پست مخصوص اين داستان در اينستاگرام ما، نظرات و نقد خود را در مورد داستان و خوانش آن با ما در ميان بگذاريد.